Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Hoạt động

THÔNG BÁO CÔNG KHAI LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ NHÀ XE BỆNH VIỆN

2019-12-09 10:15:36

Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá nhà xe bệnh viện

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 Số:      /TB-BVĐKT

            Kon Tum, ngày      tháng      năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

 

 

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn Cứ Quyết định số: 843/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê dịch vụ taxi, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum;

Căn Cứ Quyết định số: 844/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê dịch vụ giữ xe cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 224 Bà Triệu, P. Quang Trung, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Điện thoại: 0260.3862.573.

2. Thông tin và giá khởi điểm tài sản đấu giá:

Lô tài sản: đấu giá đề án sử dụng tài sản công để cho thuê dịch vụ trông giữ xe cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, và dịch vụ taxi.

Tài sản trên được xác lập theo Quyết định số:

- Căn Cứ Quyết định số: 843/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê dịch vụ taxi, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum;

- Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê dịch vụ giữ xe cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum;

- Chứng thư thẩm định giá số 190117/TPV-BCTĐ ngày 04/12/2019 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Thiên Phú.

- Chứng thư thẩm định giá số 190119/TPV-BCTĐ ngày 04/12/2019 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Thiên Phú.

- Quyết định số 987/QĐ-BVĐKT ngày 06/12/2019 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê dịch vụ trông giữ xe cho bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

- Quyết định số 988/QĐ-BVĐKT ngày 06/12/2019 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt giá khởi điểm dịch vụ Taxi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum .

+ Giá khởi điểm dịch vụ giữ xe bệnh nhân  là:4.500.000.000đồng (Bốn tỷ, năm trăm triệu đồng).

+ Giá khởi điểm dịch vụ Taxi  là:900.000.000đồng (Chín trăm triệu đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của Pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao, chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên;

- Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của Pháp luật;

- Là tổ chức đấu giá chuyên nghiệp và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

4. Hồ sơ đăng ký của Tổ chức đấu giá:

- Hồ sơ pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của Tổ chức đấu giá: 01 bộ.

+ Phương án đấu giá tài sản (của đơn vị đấu giá): 01 bộ gốc;

+ Mức thù lao dịch vụ đấu giá trong trường hợp đấu giá thành; Chi phí đấu giá trong trường hợp đấu giá không thành.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 09/12/ 2019 đến ngày  13/12/2019.

- Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (bộ phận kế toán), địa chỉ: 224 Bà Triệu, P. Quang Trung, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, thông báo để các tổ chức đấu giá biết, đăng ký tham gia theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Trang TTĐT tỉnh Kon Tum (đăng tin);

- Trang TTĐT B.viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (đăng tin);

- Niêm yết tại trụ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum;

- Lưu: VT; TCKT.

 

 GIÁM ĐỐC

                      

 

 

 Võ Văn Thanh