Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Quản lý chất lượng

Thông tư hướng dẫn truyền máu

2020-01-30 14:23:37

Thông tư hướng dẫn truyền máu

Sổ tay lấy máu

Xem tiếp

ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CÁC KHOA PHÒNG

2019-10-22 14:02:07

Xem tiếp

DỰ ÁN GIẢM THỜI GIAN CHỜ CỦA BỆNH NHÂN

2019-10-22 13:21:53

Xem tiếp

Công bố tiêu chí đánh giá xét nghiệm

2019-01-05 15:17:55

Tiêu chí đánh giá xét nghiệm

Xem tiếp

Kế hoạch về việc tổ chức kiểm tra hoạt động của các khoa, phòng theo tiêu chí chất lượng bệnh viện Quý II/2018

2018-07-03 08:52:42

Kế hoạch về việc tổ chức kiểm tra hoạt động của các khoa, phòng theo tiêu chí chất lượng bệnh viện Quý II/2018

Xem tiếp

Sổ tay lấy mẫu xét nghiệm

2018-01-05 10:42:50

Sổ tay lấy mẫu xét nghiệm

Xem tiếp