Quên mật khẩu

Gọi cho chúng tôi: 060.3862573

Đăng nhập

Tin tức – Hoạt động

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

2020-09-16 14:58:41

 

 

    SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:  22/TB- TCKT                                                                  Kon Tum, ngày   14  tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 820/QĐ-BVĐKT ngày 09/9/2020 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức thực hiện bán đấu giá. 

Căn cứ vào chứng thư thẩm định giá số 0042/2020/CT ngày03/9/2020 của Công ty TNHH thẩm định giá Gia Thành.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản cụ thể như sau:

          1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum (224 Bà Triệu, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

2. Tên tài sản đấu giá:Công cụ dụng cụ thanh lý (Danh mục kèm theo)

3. Giá khởi điểm: 8.036.000 đồng (Tám triệu, không trăm ba mươi sáu nghìn đồng)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

          - Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc đấu giá;

          - Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

          - Có phương án tư vấn đấu giá, soạn thảo hợp đồng mua bán tài sản trúng giá hiệu quả, phù hợp với tài sản nêu trên;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ tư pháp công bố;

          - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp;

          - Có ít nhất 02 Đấu giá viên có kinh nghiệm đấu giá trên 03 năm

          * Chỉ tiêu ưu tiên khi xét chọn:

          - Đã từng tổ chức đấu giá thành công tài sản Nhà nước cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

          - Có tổng tài sản đấu giá trong năm gần nhất liền kề cho đến thời điểm thông báo này đạt khoảng trên 150 tỷ đồng (có bản kê chi tiết kèm theo)

          5. Thời gian, địa điểm và cách thức nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá:

          - Thời gian nộp: Trong giờ hành chính từ ngày 16/9/2020 đến 16 giờ 00 ngày 17/9/ 2020

- Địa điểm: Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum (224 Bà Triệu, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

          - Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp và không hoàn trả hồ sơ đã nhận.

          thông báo này được đăng trên cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và niêm yết công khai tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Trân trọng./.

                                                                                                                    BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

 

                                                                                                                              Phó giám đốc đã ký

 

Tải files đính kèm